Dokumentumtár


BIRTOKBAADÁSI   JEGYZŐKÖNYV

Készítette: Dr. Bánkuti Gábor  

3000 Hatvan, Madách utca 10/A. Telefon(ok):, 06-20/428-7003, 06-37/739-395. Fax: Web: E-mail: drbankutigabor@gmail.com

 

amely készült _____________________ napján egyrészről

 

név / cégnév:

 

lakcím / székhely:

 

szig. szám / cégjegyzékszám:

 

anyja neve / képviseletében:

 

mint eladó

 

és másrészről

 

név / cégnév:

 

lakcím / székhely:

 

szig. szám / cégjegyzékszám:

 

anyja neve / képviseletében:

 

mint vevő

 

között az alábbi ingatlan birtokbaadásakor:

 

település:

 

kerület:

 

belterület vagy külterület:

 

helyrajzi szám:

 

nagyság:

 

megnevezés:

 

cím:

 

 

 

Jelen vannak:

 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy az ingatlan kiürítésre került.

 

 

A jelenlévők közösen rögzítik a mérőórák állását:

 

A vevő vállalja, hogy haladéktalanul eljár a fogyasztócsere bejelentése érdekében, az eladó pedig tudomásul veszi, hogy a fent rögzített mérőóra-állások alapján kiállított elszámoló számlák megfizetése az ő kötelezettsége.

 

 

 

 

 

Az eladó képviselője a birtokbaadással egyidejűleg átadja a vevő részére az alábbiakat (kulcsok, stb.):

 

 

Egyéb megjegyzések: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________, _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eladó

 

Vevő

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

név:

 

név:

 

lakcím:

 

lakcím:

 

aláírás:

 

aláírás:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meghatalmazás

 

Alulírott

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

mint meghatalmazó

 

 

                                  meghatalmazom

 

 

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                                               mint meghatalmazott

 

 

hogy a ………………….. Járási Hivatal Földhivatali Osztályának Ingatlan-nyilvántartásában a ………………….. hrsz. alatt felvett, természetben a ……………………….  szám alatt található …………………. megjelölésű, …………….. m2 területű ingatlan adásvétele és a földhivatali eljárás során engem, mint az ingatlanban lévő az egészhez viszonyított …………….-ed tulajdoni illetőség tulajdonosát és eladóját teljes jogkörrel képviseljen, helyettem és nevemben az okiratokat aláírja, és a vételárat helyettem átvegye.

 

Jelen okiratot szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg és jóváhagyólag okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírták.

 

 

Kelt: ……………. , ……………………

 

 

 

 

                       …………….…………..                    …………………………..

                            meghatalmazó                                             meghatalmazott

                 

 

Jelen okiratot készítettem

és ellenjegyzem:

……………….., ……………………….   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

 

 

másrészröl:

 

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

- mint bérlő / a továbbiakban, bérlő /

 

között az alábbi feltételek mellett :

 

1./ Bérbeadó bérbe adja a ………………. Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a ……………………. hrsz. alatt felvett, természetben …………………….. szám alatti ……………..m2 területű, ……………………… megjelölésű ingatlanát bérlő részére.

Az ingatlant terheli ……………………………………

 

2./ Bérlő az 1./ pontban meghatározott ingatlant bérbeadótól ezennel ………………………... napjától számítottan határozatlan időtartamra bérbe veszi.

 

3./ Bérbeadó a bérleményt (részben bútorozott) állapotban bocsátja a bérlő rendelkezésére. Felek az ingatlan birtokba adásakor leltárt készítenek az ingatlanban lévő bútorokról.  Bérlő jogosult a bérleményben ingóságokat állagsérelem nélkül elhelyezni. A bérleti jogviszony megszűnésekor bérlő köteles az átvett, tiszta állapotban bérbeadó birtokába visszaadni.

 

4./ Bérbeadó és a bérlő kölcsönösen megállapodnak abban, hogy bérlő nettó …………..,-Ft azaz,  ……………….. forint havi bérleti díj fizetésére  köteles.

A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles bérbeadó részére készpénzben megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a bérlő a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles. Az első havi részlet jelen okirat aláírása napján esedékes.

Szerződő felek megállapodnak, hogy bérbevevő 2 havi kauciót fizet bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó a bérlő által ki nem fizetett közüzemi számlák, vagy elmaradt bérleti díj kiegyenlítésére illetve a bérlemény nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk helyreállítására fordíthatja.

 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy a bérlőt terheli a bérleti jogviszony ideje alatt általa elhasznált víz-, villamos áram-, gáz havi számlája. Amennyiben ezen kötelezettségének bérlő nem tesznek eleget, úgy bérbeadót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

 

Felek a bérleti szerződés megkötésének napjától, a közüzemi számlák bérlő nevére történő átírásában egyeznek meg. Bérlő a közüzemi számlák rendszeres fizetését minden hónap utolsó napjáig bérbeadó felé köteles igazolni nyugtával illetve átutalási nyugtával.

A közüzemi óraállásokat minden hónapban bérlő köteles diktálással megadni a szolgáltatók felé.

Továbbá felek megegyeznek abban, hogy bérlő a bérbeadónak teljes körű meghatalmazást ad a közművek felé történő mérőállás, illetve esetleges tartozás ellenőrzésére.

 

6./ Bérlő az általa jelen szerződés aláírásával bérbe vett ingatlant rendeltetésének megfelelően köteles használni. Felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes és szerződésellenes használat következménye.

 

7./ Bérlő az ingatlant albérletbe nem adhatja. Bérlő havonta egyszer köteles bérbeadó részére biztosítani azt, hogy bérbeadó rendeltetésszerű használatát bérlő jelenlétében ellenőrizhesse. Bérlő haladéktalanul köteles értesíteni a bérbeadót minden olyan tényről és körülményről, mely a jelen bérleti szerződésben rögzített feltételekre kihatással lehet.

 

8./ Bérlő csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával  eszközölhet átalakítási munkálatokat a bérleményben. Bérlő saját költségen gondoskodik a bérlemény és tartozékai tisztán tartásáról, így köteles az udvart és a kertet is tisztán tartani. Bérlők nyilatkozik, hogy a bérlet időtartama alatt az ingatlan nem megfelelő tisztán tartásából eredően a hatóságok részéről kirótt bírságok megfizetését vállalja.

 

9./ Jelen szerződést felek csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Bármelyik fél jogosult a másik fél szerződésszegő magatartása esetén jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül a bérleti díj tíz napon túli késedelmes meg nem fizetése.

A bérleti szerződés felmondását szerződő felek két hónappal előbb kötelesek bejelenteni egymás felé.

 

10./ A bérbeadó a bérleményt tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adta bérlő birtokába, aki köteles ezen állapotot a bérlet tartama alatt fenntartani és a bérleményt a szerződés megszűnésekor ugyanilyen állapotban a bérbeadó részére visszaadni. A bérlet eltelt ideje alatt nem indokolt lehasználtságból, továbbá a rendeltetésellenes használatból eredő illetve az egyéb okozott károkat, bérlő a szerződés megszűnése után köteles kijavíttatni vagy annak költségét bérbeadó részére megtéríteni. Felek az átadáskor jegyzőkönyvet készítenek az átadott ingatlanban található ingóságokról. Bérlők a szerződés megszűnésekor kötelesek az ingatlant tiszta, rendezett állapotban bérbeadó birtokába bocsátani.

 

11./ Amennyiben ezen szerződés megszűnik a bérlő saját maga köteles gondoskodni elhelyezéséről, így sem elhelyezésre, sem pénzbeli vagy természetbeni igényre nem tarthat igényt.

 

12./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és az 1993.évi LXXVIII. számú törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

………………, ……………………………….

 

 

 

             ………………….………..                                          ………………………

              Bérbeadó                                                           Bérlő

 

 

Jelen okiratot készítettem

és ellenjegyzem:

………………, ………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adásvételi  szerződés

 

 

Egyrészről: 

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                                      Mint eladó

 

másrészről:

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                                      mint vevő

 

között az alulírott helyen és időben  az alábbi feltételekkel:

 

1./Az eladó előadja, hogy a tulajdonát képezi a ……………… Járási Földhivatal Nyilvántartásában …………….. hrsz. alatt felvett, természetben ………………………………… szám alatt található …………………… megjelölésű  ………………. m2 területű ingatlan.

Eladó szavatolja, hogy az Ingatlannak nincs olyan hibája, amely az Ingatlan megtekintésekor fel nem ismerhető és az Ingatlan állapotáról teljes körűen tájékoztatta a Vevőt, illetve az Ingatlan maradéktalanul megfelel a vonatkozó építésügyi jogszabályoknak.

Eladó jótáll azért, hogy az Ingatlanon nem áll fenn harmadik személy(ek)nek olyan, az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett joga, amely a Vevő birtokba lépését, és/vagy tulajdonszerzését gátolná vagy korlátozná, különösen, de nem kizárólag az Ingatlan házastársi vagyonközössége részét nem képezi, és az Ingatlan nem szolgál állandó lakhelyéül házastársának, vagy volt házastársának, élettársának, vagy volt élettársának, így a Ptk. 4:48. §, illetőleg 4:77. § szerinti hozzájáruló nyilatkozatra jelen szerződés megkötéséhez nincsen szükség továbbá a bíróság a 4:94. § szerinti lakáshasználatra vonatkozó felhatalmazást nem adott, ilyen eljárás folyamatban nincs és annak megindítására nincs is kilátás.

 

 

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vevő megvásárolja az okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlant annak összes természetes és jogi alkotórészével és tartozékával együtt megtekintett és ismert állapotban. Szerződő felek az ingatlan vételárát kölcsönösen ……………………..,-Ft, azaz ……………………….. forint összegben határozzák meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlan vételárát közösen határozták meg, a szerződés értékaránytalanság miatti megtámadásáról jelen szerződésben a Ptk. 6:89 § (5) bekezdése szerint lemondanak

 

3./ A vételár az alábbiak szerint kerül megfizetésre eladók részére:

 

Vevő vállalja, hogy az ingatlan vételárát legkésőbb …………………. napjáig hiánytalanul megfizeti eladó részére.

Vevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megfizetett eladó részére …………………...-Ft. azaz …………………………….. forintot foglaló jogcímén átutalás útján, az eladó nevén álló, ……………………….. Banknál vezetett …………………………. számú bankszámlaszámára.

A foglaló esetleges jogkövetkezményeit a felek magukra nézve kötelezőként elfogadják. A teljesített foglaló a vételár részét képezi.

Amennyiben a szerződés az eladó hibájából hiúsul meg, a kapott foglaló kétszeres összegét köteles a vevő javára megfizetni, de amennyiben a szerződés meghiúsulása a vevő magatartására vezethető vissza, az adott foglaló elveszik.

Vevő, további …………………………..-Ft. azaz ………………………………. forintot vételár előleg jogcímén fizetett meg, jelen okirat aláírásával egyidejűleg, eladó …………………………….. számú bankszámlájára átutalás útján.

A fennmaradó vételárhátralékot, ………………………,-Ft, azaz ………………………… forint összeget ……………………... napjáig a vevő Fundamenta kölcsönből kívánja megfizetni. Amennyiben a hitelintézet nem ad hitelt vevő részére, úgy a vevő részére visszajár a ……………………..- forint vételárelőleg.

A kölcsön sikeres igénybe vételének esetére szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen vételárrész teljesítésének módja átutalás, felek kérik a Bankot, hogy  a kölcsön összegét eladó nevén álló, ……………………….. Banknál vezetett …………………………. számú bankszámlaszámára utalja át.

A teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően eladó jogosult a vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal az adásvételi szerződéstől elállni és egyoldalú jognyilatkozattal az ingatlan-nyilvántartási eljárást visszavonni a széljegy törlése mellett, melyhez a vevő a jelen szerződés aláíárásval hozzájárul.

 

5./ Eladó az átruházott ingatlan teher, per és igénymentességéért szavatol.

A vevő köteles a tulajdonjog megszerzésének tényét az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságnak bevallani.

Eladó a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a vevői tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet az Inytv. 47/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Földhivatal függőben tartsa, vegye nyilvántartásba az eladó engedélyének benyújtásáig.

A vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedélyt egy későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül nyújtja be a nyilvántartást végző földhivatalhoz.

 

6./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönből eredő vételárrész kifizetését megelőzően a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatot ügyvédi letétbe helyezi azzal, hogy a letétbehelyezés tényét a letétkezelő ügyvéd írásban igazolja a pénzintézet felé.

Felek kérik az okiratszerkesztő ügyvédet, hogy a vételár hiánytalan felvételét követően nyújtsa be a Földhivatalba vevő tulajdonjogának bejegyzése végett a nála letétben elhelyezett tulajdonjog bejegyzési hozzájáruló nyilatkozatot.

 

7./ Vevő az ingatlant a teljes vételár megtérítése napján veszi birtokba.

A vevő attól a naptól húzza az ingatlan hasznait és viseli terheit.

A birtokbavételkor esetlegesen fennálló közterhet, költségeket stb.-t az eladó köteles kiegyenlíteni.

Eladó az energetikai tanúsítványt a mai napon átadta a vevő részére. Sorszáma: ……………………………..

 

8./ Vevő jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy magyar állampolgár, az eladó magyar jogi személy, képviselői aláírási jogukat cégkivonattal és aláírás minta hitelesítéssel igazolják. Vevő ingatlanszerzési korlátozás alá nem esik, szerződésük érvényességéhez hatósági jóváhagyás, engedély nem szükséges. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség, illeték a vevőt terheli.

 

9./  A felek meghatalmazzák Dr. Bánkuti Gábor ügyvédet (3000 Hatvan, Madách u. 10/A.) jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a Járási földhivatal előtti eljárással, kivéve a tulajdonjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat átvételét. Jelen adásvételi szerződést szerződő felek ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

 

10./ Ezen jogügyletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek illetve képviselőik hozzájárulnak személyi adataik Pmt. szerinti ellenőrzéséhez, és kizárólag jelen szerződésben való felhasználáshoz.

 

Jelen szerződést, mely 8 eredeti példányban készült, elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírjuk, és igazoljuk annak 1-1 eredeti példány átvételét. A további 2 példányt a vevő a hitelintézés érdekében átvette.

 

…………………., …………………………….

 

 

 

 

 

           …………………………………..                       ………………………………..

                  eladó                                                   vevő

 

 

 

Jelen szerződést készítettem

és ellenjegyzem:

…………………, …………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adásvételi  szerződés

 

Egyrészről:

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                 mint eladó

       /továbbiakban: eladó /

 

 

 Másrészről:

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                 mint vevő

        / továbbiakban: vevő / ,

 

között az alulírott helyen és időben  az alábbi feltételekkel:

 

1./Az eladó eladja a vevőnek a …………………… Járási Hivatal Földhivatali Osztályának Nyilvántartásában  lévő  ……………….. hrsz. alatt felvett, természetben ………………………. sz. alatt található ……………. m2 területű, …………………. megjelölésű ingatlant a 2. pontban meghatározott vételáron.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az ingatlant terheli ………………………………….

 

 Vevő az ingatlant megtekintett és ismert állapotban vásárolja meg.

Eladó szavatolja, hogy az Ingatlannak nincs olyan hibája, amely az Ingatlan megtekintésekor fel nem ismerhető és az Ingatlan állapotáról teljes körűen tájékoztatta a Vevőt, illetve az Ingatlan maradéktalanul megfelel a vonatkozó építésügyi jogszabályoknak.

Eladó jótáll azért, hogy az Ingatlanon nem áll fenn harmadik személy(ek)nek olyan, az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett joga, amely a Vevő birtokba lépését, és/vagy tulajdonszerzését gátolná vagy korlátozná, különösen, de nem kizárólag az Ingatlan házastársi vagyonközössége részét nem képezi, és az Ingatlan nem szolgál állandó lakhelyéül házastársának, vagy volt házastársának, élettársának, vagy volt élettársának, így a Ptk. 4:48. §, illetőleg 4:77. § szerinti hozzájáruló nyilatkozatra jelen szerződés megkötéséhez nincsen szükség továbbá a bíróság a 4:94. § szerinti lakáshasználatra vonatkozó felhatalmazást nem adott, ilyen eljárás folyamatban nincs és annak megindítására nincs is kilátás.

 

2./ A vevő megveszi az 1./ pontban körülírt ingatlant az eladótól ……………………..-Ft, azaz ………………….. forint vételáron.

Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlan vételárát közösen határozták meg, kijelentik, hogy a szerződés értéknagyság miatti megtámadásáról jelen szerződésben a Ptk. 6:89. § (5) bekezdése szerint lemondanak.

 

3./ A vevő a mai napon megfizette az eladónak a teljes vételárat, melynek átvételét az eladó jelen szerződés aláírásával elismer és nyugtáz.

 

4./ Az eladó jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog állagvevő javára vétel jogcímen bejegyzésre kerüljön 1/1-ed arányban az 1./ pontban körülírt ingatlanra, saját tulajdonjogának törlése mellett.

(Vevő a ……………………….. terhelten is meg kívánja vásárolni az ingatlant.)

 

5./ Eladó fentieken túl szavatolja az ingatlan teher-, per- és igénymentességét.

A vevő köteles a tulajdonjog megszerzésének tényét az ingatlan fekvése szerinti helyi adóhatóságnak bevallani.

Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy az Ingatlanra nézve olyan jog vagy tény bejegyzése iránt földhivatali eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen kérelem még nincs széljegyezve, amely eljárást Ő maga, illetve tudtával harmadik személy kezdeményezett volna.

 

 6./ A felek megállapítják, hogy a vevő az ingatlant a mai napon birtokba veheti. A vevő e naptól húzza az ingatlan hasznait és viseli terheit. A birtokbavételkor esetlegesen fennálló közterhet, költséget, stb.-t az eladó kötele kiegyenlíteni. Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlanra energetikai tanúsítvány nem készült, vevő ennek fényében is kívánja az adásvételi szerződést.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbaadás napjáig az ingatlanból kiköltözik, és szavatolja, hogy ott ezt követően nem marad senkinek bejelentett lakcíme, vagy lakhatási lehetősége és az ingatlan nem szolgál egyéni vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak bejelentett székhelyeként. Eladó a birtokbaadás időpontjában köteles igazolni Vevő felé, hogy az ingatlannal kapcsolatban díjtartozása, illetve közüzemi tartozása nincs.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az ingatlan közműveinek Vevő nevére történő átírása Vevő kötelezettsége, de Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan közművei a Vevő nevére átírásra kerüljenek.

Vevő az Ingatlan birtokának átruházását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül köteles a közüzemi mérőberendezéseket a saját nevére átíratni. Ha a Vevő jelen szerződéssel szerzett jogai érvényesítéséhez Eladó közreműködése, vagy nyilatkozata pótlólag szükségessé válna (pl. közművek átírása), úgy Eladó vállalja a szükséges közreműködést vagy nyilatkozat kiadását.

Eladó a birtokbaadással egyidejűleg az ingatlannal kapcsolatos iratokat, kulcsokat, egyéb tartozékokat, valamint a közüzemi szolgáltatók „nullás” igazolásait átadja a Vevőnek.

 

7./ A felek jelen szerződés aláírásával akként nyilatkoznak, hogy magyar állam-polgárok. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség, illeték a vevőt terheli.

 

8./  A felek meghatalmazzák Dr. Bánkuti Gábor ügyvédet (3000 Hatvan, Madách u. 10/A.) jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a …………………… Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti eljárással, kivéve a tulajdonjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat kézbesítését. Jelen adásvételi szerződést szerződő felek ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

 

9./Ezen jogügyletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek illetve képviselőik hozzájárulnak személyi adataik Pmt. szerinti ellenőrzéséhez, és kizárólag jelen szerződésben való felhasználáshoz.

A jelen szerződés szerkesztéséten és ellenjegyzésében eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján azonosítási kötelezettség terheli az eladó és a vevő adatai vonatkozásában.

A felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a felek adatszolgáltatása alapján.

A felek a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el.

A felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni.

A felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje.

A felek adatait az eljáró ügyvéd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti.

A felek elismerik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a jelen szerződés elkészítése előtt tájékoztatta a feleket, illetve képviselőiket, hogy a jelen szerződés ellenjegyzése előtt az ügyvéd a jognyilatkozatot tevő fél, illetve képviselője:

megkeresheti a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetői engedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban ezen alcím alatt együttesen: nyilvántartás) adatait feldolgozó hatóságot (a továbbiakban: ellenőrzés).

Az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta a feleket az ellenőrzés megkezdését megelőzően arról is, hogy az ellenőrzéshez a felek, illetve képviselőik előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megtagadható. A felek illetve képviselőik az ellenőrzéshez a jelen szerződés megkötése előtt hozzájárultak, amelyet a jelen szerződés aláírásával megerősítenek.

Az ellenjegyző ügyvéd a felek adatait, ideértve az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat is, csak a jelen szerződés okiratba foglalásával, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja.

A felek elismerik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a jelen szerződés megkötése előtt tájékoztatást adott az eladónak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításával összefüggésben, a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint fennálló kötelezettségéről, amely szerint az eladó köteles az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítványt a jelen szerződés megkötése előtt a vevőnek átadni.

A jelen szerződés aláírásával a felek kijelentik, hogy megértették és tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az adózási és illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó részletes tájékoztatását, és maradéktalanul egyetértenek a jelen szerződés tartalmával és szövegével.

 

10./ Jelen szerződést, mely 7 eredeti példányban készült, elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírjuk, és igazoljuk annak 1-1 eredeti példány átvételét.

 

Jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt aláírjuk.

 

…………………., ……………………….

 

 

 

 

 

 

                          ………………………..                                            …………………………

                              eladó                                                                  vevő

                                                                                                   

 

                                      

                                                

Jelen szerződést készítettem

és ellenjegyzem:

…………………….., ………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adásvételi előszerződés

Egyrészről:

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                mint …………-ed tulajdoni illetőséget eladó

 

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                mint …………-ed tulajdoni illetőséget eladó

            mint eladók /továbbiakban eladók/

 

másrészről:

………………..

………………..

                sz.hely, idő : ………………………..

                anyja neve. : ……………………….

                lakik: ………………………………..

                 adóazonosító: ……………………

                                   mint 1/1-ed tulajdoni illetőséget vevő

                                 továbbiakban: vevő / ,

 

között az alulírott helyen és időben  az alábbi feltételekkel:

 

1./Az eladók előadják, hogy tulajdonukat képezi a …………… Járási Hivatal Földhivatali Osztályának Ingatlan Nyilvántartásában a ……………….. hrsz. alatt felvett, természetben ……………………………………. szám alatt található …………………. megjelölésű  ……………… m2 területű ingatlan.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az ingatlant terheli …………………………………………………………………………………………………………..

 

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vevő megvásárolja az okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlant. Szerződő felek az ingatlan vételárát kölcsönösen …………………….,-Ft, azaz ……………………... forint összegben határozzák meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy az ingatlan vételárát közösen határozták meg, a szerződés értékaránytalanság miatti megtámadásáról jelen szerződésben a Ptk. 6:89 § (5) bekezdése szerint lemondanak.

 

3./ Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlanra végleges adásvételi szerződést kötnek az ingatlan …………………………. (pld. tehermentesítése) után, de legkésőbb …………………. napjáig. A határidő eltelte után bármelyik fél jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.

 

A végleges adásvételi szerződés megkötésekor vevő jogosult a szerződés megkötésére harmadik személyt kijelölni.

 

4./ Vételárat szerződő felek az alábbiak szerint fizetik meg:

Vevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megfizetett …………………….-Ft, azaz ………………………… forintot foglaló jogcímén, melynek átvételét eladók ezennel elismernek és nyugtáznak.

(Az ingatlanon fennálló – jelenleg ………………….-Ft. összegű – kölcsöntartozást a bank felé eladók kötelesek a foglaló összegéből megfizetni, és az ingatlan tehermentesítése ügyében eljárni. )

 

5./ Szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlant vevő a végleges adásvételi szerződés napjától jogosult birtokba venni, ezen naptól jogosult az ingatlant használni, terheli annak terhei.

 

6./A felek jelen szerződés aláírásával akként nyilatkoznak, hogy cselekvőképes magyar állampolgárok. Vevő ingatlanszerzési korlátozás alá nem esik, szerződésük érvényességéhez hatósági jóváhagyás, engedély nem szükséges. A szerződéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség, illeték a vevőt terheli.

 

7./ A jelen szerződés szerkesztéséten és ellenjegyzésében eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmuns finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján azonosítási kötelezettség terheli az eladó és a vevő adatai vonatkozásában.

 

A felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a felek adatszolgáltatása alapján.

 

A felek a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben járnak el.

 

A felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni.

 

A felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje.

 

A felek adatait az eljáró ügyvéd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti.

 

A felek elismerik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a jelen szerződés elkészítése előtt tájékoztatta a feleket, illetve képviselőiket, hogy a jelen szerződés ellenjegyzése előtt az ügyvéd a jognyilatkozatot tevő fél, illetve képviselője:

megkeresheti a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetői engedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban ezen alcím alatt együttesen: nyilvántartás) adatait feldolgozó hatóságot (a továbbiakban: ellenőrzés).

 

Az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta a feleket az ellenőrzés megkezdését megelőzően arról is, hogy az ellenőrzéshez a felek, illetve képviselőik előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megtagadható. A felek illetve képviselőik az ellenőrzéshez a jelen szerződés megkötése előtt hozzájárultak, amelyet a jelen szerződés aláírásával megerősítenek.

 

Az ellenjegyző ügyvéd a felek adatait, ideértve az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat is, csak a jelen szerződés okiratba foglalásával, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja.

 

A felek elismerik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a jelen szerződés megkötése előtt tájékoztatást adott az eladónak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításával összefüggésben, a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint fennálló kötelezettségéről, amely szerint az eladó köteles az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítványt a jelen szerződés megkötése előtt a vevőnek átadni.

 

A jelen szerződés aláírásával a felek kijelentik, hogy megértették és tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az adózási és illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó részletes tájékoztatását, és maradéktalanul egyetértenek a jelen szerződés tartalmával és szövegével.

 

8./  A felek meghatalmazzák Dr. Bánkuti Gábor ügyvédet (3000 Hatvan, Madách u. 10/A.) jelen szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtti eljárással, kivéve a tulajdonjog bejegyzését igazoló földhivatali határozat kézbesítését. Jelen adásvételi szerződést szerződő felek ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

 

Ezen jogügyletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen szerződést elolvasás és megértés után ,mint akaratunkkal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd jelenlétében aláírjuk.

 

…………….., ……………………….

 

 

                                ………………………       ………………………..                             ………………………

                                    eladók                                                                     vevő

 

Jelen okiratot készítettem

és ellenjegyzem:

…………………, …………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ügyvédi Tényvázlat

/Cégalapításhoz/

Amely létrejött egyrészről

Név:

 

Születési név:

 

Születési hely:

 

Születési év, hónap, nap:

 

Anyja neve:

 

Állampolgársága:

 

Állandó lakóhelye:

 

Tartózkodási hely:

 

Szem.ig. szám / Útlevél / Vezetői engedély / Külföldi személy magyarországi tartózkodásra jogosító igazolványa:

 

Lakcím kártya száma:

 

Adóazonosító jel:

 

 

Név:

 

Születési név:

 

Születési hely:

 

Születési év, hónap, nap:

 

Anyja neve:

 

Állampolgársága:

 

Állandó lakóhelye:

 

Tartózkodási hely:

 

Szem.ig. szám / Útlevél / Vezetői engedély / Külföldi személy magyarországi tartózkodásra jogosító igazolványa:

 

Lakcím kártya száma:

 

Adóazonosító jel:

 

továbbiakban együtt: mint Ügyfelek

másrészről

Ügyvédi Iroda neve:

 

Székhelye:

 

Eljáró ügyvéd:

 

a továbbiakban: mint Ügyvédi Iroda

között az alábbi feltételek szerint:

  1. A JOGÜGYLET TÁRGYA:

Alulírott Ügyfelek kijelentik, hogy azzal a megbízással fordulnak az Ügyvédi Irodához, hogy az alábbi adatokkal részükre cégeljárás lefolytatásához szükséges okiratokat szerkesszen, majd intézkedjen a gazdasági társaság adatainak változás bejegyzése iránt:

Cégjegyzék szám:

 

 

Változással érintett adat

Új adat

Cégnév:

 

 

Idegen nyelvű elnevezés

 

 

Székhely:

 

 

Telephely/Fióktelep:

 

 

Tevékenységi kör:

 

 

Jegyzett tőke:

 

 

Képviseletre jogosult neve / lakóhelye / adóazonosító jele / tisztsége / kinevezés időtartama:

 

 

Cég elektronikus elérhetősége:

 

 

Könyvvizsgáló neve / lakóhelye / kinevezés időtartama:

 

 

Felügyelőbizottsági tagok neve / lakóhelye / kinevezés időtartama:

 

 

Tagok adatainak változása (név és lakcím):

 

 

Külföldi tag esetén kézbesítési megbízott változása:

 

 

Tag szavazati jogának változása:

 

 

Ügyfelek kijelentik, hogy az egyéb felmerülő kérdésekben nyilatkozni fognak az Ügyvédi Iroda részére.

  1. NYILATKOZATOK:

A tényvázlatot felvette az Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró […] ügyvéd.

A tényvázlat tartalmát az Ügyfelek megismerték és aláírásukkal megerősítették. Ügyfelek kijelentik, hogy a tényvázlathoz további hozzáfűzni valójuk nincsen, annak tartalma akaratuknak és az általuk ismert tényeknek mindenben megfelel.

Ügyfelek kijelentik, hogy az Ügyvédi Iroda teljes körűen tájékoztatta őket a a Gt., a Ctv., az illetékekről, közzétételi költségtérítés összegéről, illetve a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiről, valamint a jogügylettel összefüggő egyéb anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályokról. Ügyfelek kijelentik, hogy a tájékoztatást megértették, azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el és annak részletes írásbafoglalását nem kérik.

Ügyvédi Iroda felhívja továbbá az Ügyfeleket a jóhiszemű joggyakorlás kötelezettségére, akik kijelentik, hogy ezen kötelezettségüknek eleget tesznek.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Jelen tényvázlat 3 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány az Ügyfeleket 1 példány az Ügyvédi Irodát illeti meg.

Felek jelen tényvázlatot elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.

Kelt: …………………, 201[…]. év […] hó […] napján

 

            ....................................................                       ......................................................

                                   […]                                                          Dr. Bánkuti Gábor

                                Ügyfél                                                                Ügyvéd

Back to top