Ászf


 

www.mindeningatlan.hu

www.mindeningatlan.hu

­­­

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Neve: Mantequilla Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3000 Hatvan, Madách u 10/A.

Cégjegyzékszáma: 10-09-035795

Cégjegyzéket vezető bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága

E-mail elérhetősége: mantequillakft@gmail.cominfo@mindeningatlan.hu

továbbiakban: Üzemeltető.

Megrendelő ügyfelei a továbbiakban: Az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban ÁSZF keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja, a meghatározott feltételek szerint a Megrendelők részére.

Valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket a www.mindeningatlan.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével. Jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozás határozza meg azon feltételeket, amely szerint a weboldal szolgáltatása igénybe vehető. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető a www.mindeningatlan.hu oldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

Megrendelő köteles az adatai változását Üzemeltető felé írásban bejelenteni.

 

  1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető internetes kereső adatbázist hoz létre a www.mindeningatlan.hu weboldalon, amelyen a Megrendelő részére hirdetései folyamatos megjelentetésére lehetőséget biztosít.

Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. Amennyiben ezt Megrendelő megsérti, úgy a hirdetést haladéktalanul eltávolíthatja az üzemeltető.

Megrendelő: jelen ÁSZF tekintetében lehet

- magánszemély

- társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy

- civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.)

mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

A weboldalon az ingatlan hirdetéseit Megrendelő helyezi el a portálon az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával. Az Üzemeltető adatbázis importálási lehetőséget biztosít Megrendelőnek a hirdetések és hirdetéshez kötött értékesítők XML alapú importja a www.mindeningatlan.hu ingatlanhirdetési portálra című szabályzata szerint.

Üzemeltető részletes felvilágosítást ad a Megrendelőnek az igénybe vehető kedvezményekről, akciókról írásos tájékoztató oldalakon keresztül vagy e-mailben hírlevelek útján.

Üzemeltető törekszik a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására a weboldal rendelkezésre állásával. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő Felek külön írásbeli Megállapodást kötnek, amelyben a következőket határozzák meg:

- a szerződés időbeli hatályát,

- megszűnését,

- a hirdetések közzétételét,

- a díj megfizetését,

- az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit,

- egyéb lényeges körülményeket.

 

  1. Ingyenes ingatlanhirdetés és regisztráció

Mind a honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenes, regisztráció nélkül igénybe vehető. Magánszemély Megrendelő 1 darab ingyenes ingatlanhirdetést jogosult elhelyezni a honlapon. A szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor pontos és valóságnak megfelelő adatok megadása kötelező. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni köteles. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

A regisztráció megkezdése után az Üzemeltető aktiváló linket küld elektronikus üzenetben a Megrendelő által megadott e-mail címre, amelyre a szolgáltatást igénybe vevő fél rákattintásával fejezi be a regisztrációt. A sikeres regisztráció után az Üzemeltető  1 db ingatlan hirdetés feltöltésére ad jogosultságot. Az aktiváló linkel 48 órán belül lehet hitelesíteni a regisztrációt, mindez után az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Szerződéskötés nyelve = magyar. Idegen nyelven történő szerződéskötéssel kapcsolatban a felmerülő költségek Megrendelő általi viselése esetében van lehetőség.

Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

Üzemeltető a valóságtól eltérő tartalmú regisztrációt értesítés nélkül törölheti. Minden felhasználó törölhető, aki visszatérően hamis, valóságnak nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

  1. A hirdetés díja

A honlapon nyújtott szolgáltatások regisztrációt követően lehetnek ingyenesek, és visszterhesek.

Üzemeltető által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek.

A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Megrendelő használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Üzemeltető által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul visszafizetni.

Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével.

Üzemeltető a Megrendelő felé a megrendelt és a Megállapodáson feltűntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Megrendelő köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltetőnek joga van kikapcsolni rendszeréből Megrendelő hirdetéseit.

Megrendelő az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet.

Üzemeltető a felsorolt estekben jogosult időről-időre egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Megrendelőt. Az e-mailben történő közlést felek elfogadják! Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem Módosítható

Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

- az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

- a jogszabályi környezet megváltozása,

- az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

- vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 

  1. Üzemeltető felelőssége

A www.mindeningatlan.hu oldalra feltöltött tartalom tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása a Megrendelő saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Megrendelő által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel.

Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Megrendelő kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető (Mantequilla Kft.) a megrendelt hirdetéseket a Mindeningatlan Facebook oldalán a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye.

Az internet sajátságos jellemzőiből fakadó körülmények, következmények (továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb meghibásodások, károk stb.) miatt nem vállal felelősséget az Üzemeltető, kártérítési kötelezettség nem terheli.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Megrendelő minősül Szolgáltatónak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik.

 

  1. Hirdetések törlése, korlátozása

Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

- Megrendelő nem ingatlanhirdetést helyez el.

- Megrendelő a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.

- Megrendelő az ingatlanról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

- Megrendelő a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

- Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

- A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

- A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

 

  1. Adatvédelem

Üzemeltető a Megrendelői megállapodás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Megrendelő személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

Üzemeltető a regisztráció valamint a Megrendelői megállapodás megkötése során a Megrendelő által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. Törvény és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A kezelt személyes adatokat az Üzemeltető csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel.

 

  1. A szerződés megszűntetése

Üzemeltető kizárólag írásos formában – email, postai levél – fogadja el Megrendelőtől a megszűntetési szándéknyilatkozatot. Az írásos bejelentés megérkezte után, Üzemeltető a folyó naptári hónapot – de maximum a felmondástól számított 30 napot – kiszámlázza Megrendelő felé.

Ingyenesen hirdető magánszemély részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

Ingyenesen hirdető magánszemély a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni.

 

  1. Egyéb rendelkezések

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF 2017. 01. 29. napján lép hatályba.

Back to top